Chào mừng bạn đến với website THPT Trần Hưng Đạo
Thứ sáu, 11/9/2015, 0:0
Lượt đọc: 764

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ ĐỊA LÝ NĂM HỌC 2014-2015

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

TỔ: ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2014

                                     

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2014 – 2015

-         Căn cứ  công văn số  3035/GDĐT-TrH  ngày 29  tháng 8 năm 2014 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệmvụ Giáodục Trung học năm học 2014-2015 của Sở GDĐT,

-         Căn cứ vào văn bản Số 3202/GDĐT-TrH ngày 11 tháng 9 năm 2014 về việc hướng dẫn Về  việc hướng dẫn thực  hiện cụ thể mộtsố nhiệm vụ chuyên môn Giáo dục trung học nămhọc 2014-2015,

-         Căn cứ vào phương hướng vào nhiệm vụ của trường THPT Trần Hưng Đạo,

-         Tổ Địa Lý xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2014. – 2015 như sau:

I.    ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1.   Bối cảnh năm học:

Năm học 2014 – 2015 diễn ra trong bối cảnh đất nước đang thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI,năm học đầu tiên triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 - Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết 33-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 9 - Khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, mở ra triển vọng mới, thời cơ mới cho đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là năm học thứ 10 của sự nghiệp xây dựng và phát triển trường THPT Trần Hưng Đạo. Với chủ đề năm học là: Xây dựng trường học tiên tiến,hiện đại; thực sự là một trung tâm văn hóa, giáo dục. Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hóa; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống

Phương hướng nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của Sở Giáo dục và đào tạo:” Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; chuyển quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, thực hiện những giải pháp đột phá và những giải pháp lâu dài nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

2.   Thuận lợi ( mạnh/thời cơ)

·      Cơ sở vật chất ngày càng khang trang, trang thiết bị được bổ sung và tiếp tục đầu tư theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện nhà trường.

·      Điểm đầu vào của học sinh tương đối cao.

·      Được sự quan tâm sâu sắc của ban lãnh đạo nhà trường và phòng chuyên môn sở.

·      Tổ viên có lập trường, tư tưởng vững vàng. Tổ có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để cùng nâng cao trình độ chuyên môn.

·      Thành tích của tổ đã được ghi nhận, biểu dương càng làm cho đội ngũ giáo viên tự hào, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

·      Tổ viên có thái độ chân thành, trung thực, thẳng thắn, nghiêm túc trong sinh hoạt chuyên môn.

·      Tổ đã xây dựng được giáo án chung cho cả ba khối, thống nhất trọng tâm bài giảng, soạn đề cương cho 3 khối lớp, thống nhất cao các dạng bài tập thực hành cho cả 3 khối.

·      Tổ thống nhất cao nội dung và hình thức ra đề kiểm tra 1 tiết và học kì. Lập ngân hàng đề kiểm tra và đề thi.

·      Tổ viên biết thiết kế giáo án điện tử, đổi mới phương pháp giảng dạy, thường xuyên thảo luận về vấn đề đổi mới phương pháp ở từng bài dạy cụ thể.

3.   Khó khăn (yếu/thách thức)

·      Tổ có nhiều giáo viên trẻ chưa có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và quản lý lớp.

·      Sĩ số học sinh trong từng lớp còn đông hơn qui định, gây khó khăn cho việc cá thể hóa giáo dục và giảng dạy theo hướng tích cực.

·      Tổ có 5 giáo viên đều có con nhỏ nên có hạn chế về sức khỏe và thời gian, ít nhiều ảnh hưởng đến công việc chung của tổ.

·      Vận dụng phương pháp mới đôi khi còn mang tính hình thức, chưa đạt hiệu quả cao.

·      Chương trình cải cách chưa phù hợp, khối lượng kiến thức quá lớn so với thời lượng cho phép

·      Việc đổi mới trong cách tổ chức thi và chọn môn thi TN THPT và Đại học 2014 – 2015 của Bộ GD & ĐT đã làm cho bộ môn gặp nhiều khó khăn trong giảng dy hơn vì đa số học sinh đăng kí thi khối A,A1,B,D do đó việc dạy môn Địa Lý 12 hết sức vất vả vì học sinh và phụ huynh coi nhẹ bộ môn, không dành nhiều thời gian cho môn học.

II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC

1. Tiếp tục chủ động, tích cực đổi mới toàn diện nhà trường về công tác quản lý, năng lực đội ngũ sư phạm, thiết chế nhà trường. Củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên công nhân viên đủ số lượng, đồng bộ về chất lượng, quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ/nhóm chuyên môn. Giữ vững truyền thống đoàn kết, gắn bó với trường, hết lòng vì học sinh, vì nhân dân, vì nhà trường.

2. Tổ chức giảng dạy đầy đủ có chất lượng các môn học và các hoạt động giáo dục. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản. Tích cực chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện đề án phổ cập ngoại ngữ cho học sinh giai đoạn 2011-2015.

 3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy và học. Đổi mới nội dung dạy và học môn Tin học theo hướng hiện đại, thiết thực và có định hướng trên nền mã nguồn mở. Triển khai chương trình Tin học ứng dụng theo mô đun kiến thức. Quy định chuẩn kiến thức về CNTT đối với giáo viên, sinh viên và học sinh.

4.Tiếp tục tăng cường đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hànhpháp luật. Tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh.

    5. Phối hợp làm tốt công tác kiểm tra, đảm bảo việc chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn (thi, kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh, xét duyệt lưu ban lên lớp, khen thưởng và kỷ luật…).

 6. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên giỏi.

III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1.   Nhiệm vụ 1: Tiếp tục chủ động, tích cực đổi mới toàn diện nhà trường về công tác quản lý, năng lực đội ngũ sư phạm, thiết chế nhà trường. Củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên đủ số lượng, đồng bộ về chất lượng. Chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ/nhóm chuyên môn. Giữ vững truyền thống đoàn kết, gắn bó với trường, hết lòng vì học sinh, vì nhân dân, vì nhà trường.

-       Các chỉ tiêu:

·Thực hiện sinh hoạt chuyên môn 2l/tháng theo quy định vào đầu tháng và giữa tháng. Đi sâu vào phân tích các vần đề chuyên môn trong các hội họp, giảm các sinh hoạt hành chính.

·Thưc hiện 2 tiết đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

·Tất cả giáo viên có ý thức tự học, tự rèn luyện vươn lên, giữ vững truyền thống đoàn kết, gắn bó với trường, hết lòng vì học sinh.

-       Các biện pháp:

·Trước khi sinh hoạt chuyên môn theo đinh kì, các nhóm trưởng và tổ trưởng chuyên môn phải chuẩn bị nội dung để sinh hoạt. Đưa ra các nội dung bài học còn lấn cấn để trao đổi bàn bạc; thống nhất nội dung kiểm tra.

·Cả tổ sẽ thiết kế hai giáo án, xây dựng kịch bản, huẩn bị đồ dùng dạy học, khuyến khích các giáo viên trẻ xung phong dạy minh họa. Khi dự giờ các giáo viên trong tổ sẽ ngồi hai bên hông và ở trên nhìn xuống. Mỗi giáo viên  sẽ chú ý một nhóm học sinh và ghi chép lại các hoạt động của giáo viên và nhóm học sinh đó trong từng thời điểm. (chụp hình làm minh chứng).

·Sau khi dự, cả tổ sẽ ngồi lại để chia sẻ và nêu lên thái độ học tập của học sinh từ đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân.

·Mời các giáo viên ngoài tổ tham dự (nhất là những giáo viên cùng dạy lớp đó) để chia sẻ và đồng cảm với những khó khăn của bộ môn và hiểu hơn học sinh của lớp. Từ đó có những biện pháp dạy học sinh tốt hơn.

2.   Nhiệm vụ 2: Tổ chức giảng dạy đầy đủ có chất lượng môn học và các hoạt động giáo dục. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản.

-       Các chỉ tiêu:

·      Tăng cường đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học, hưởng ứng chủ đề năm học. 100% giáo viên thực hiện tiết dạy tích cực ở tất cả các lớp được phân công giảng dạy. Mỗi năm mỗi giáo viên sẽ dạy ít nhất hai giáo án dạy học tích cực ở tất cả các lớp giáo viên phụ trách. Một tiết theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”“Dạy học Dự án”.

·      100% giáo viên thực hiện tiết dạy học theo giảm tải của Bộ Giáo Dục.

- Các biện pháp:

·      Giáo viên tự học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

·      Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm giảng dạy giữa các thành viên.

·      Trang bị thêm và tăng cường sử dung tối đa đồ dùng dạy học để nâng cao hiệu quả bộ môn.

·      Tổ chức buổi sinh hoạt về các phương pháp Bàn tay nặn bột”“Dạy học Dự án” để giáo viên hiểu về hai phương pháp này từ đó áp dụng giảng dạy.

·        Bám sát nội dung dạy học tinh giản của Bộ Giáo Dục.

3. Nhiệm vụ 3: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy và học.

- Các chỉ tiêu:

·Mỗi giáo viên dạy ít nhất 3 giáo án bằng Powerpont/HK. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tim kiếm tư liệu phục vụ cho bài giảng.

·100% giáo viên hướng dẫn học sinh biết sử dụng công thông tin để sưu tầm các tài liệu có liên quan cho bài học.

·Bước đầu là quen dạy học với bảng tương tác.

·Bước đầu hướng dẫn cho học sinh làm quen với nghiên cứu khoa học.

·100% giáo viên chú trọng dạy kĩ năng thực hành Địa Lý.

·Bước đầu dạy học theo chủ đề.

-       Các biện pháp:

·Quy định giáo viên đăng kí tiết dạy Powerpont/HK cho nhà trường kiểm tra.

·Mỗi giáo viên tự trau dồi, nâng cao trình độ sử dụng công nghệ thông tin.

4.   Nhiệm vụ 4: Tiếp tục tăng cường đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hànhpháp luật.

-       Các chỉ tiêu

·100% giáo viên chú trọng giáo dục đạo đức, hướng nghiệp cho học sinh thông qua các bài giảng có liên quan.

·100% giáo viên làm công tác chủ nhiệm trong tổ thực hiện nghiêm túc các tiết ngoài giờ lên lớp, dẫn học sinh tham gia các hoạt động xã hội,…

-       Các biện pháp:

·Kiểm tra giáo án và dự giờ để theo dõi việc giáo viên thực hiện các nội dung trên của giáo viên.

·Dự giờ lẫn nhau để học tập kinh nghiệm.

5.   Nhiệm vụ 5: Phối hợp làm tốt công tác kiểm tra, đảm bảo việc chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn (thi, kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh, xét duyệt lưu ban lên lớp, khen thưởng và kỷ luật…).

-       Các chỉ tiêu:

·      100% giáo viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch, nhiệm vụ năm học tại hội nghị công chức. Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn.

·      100% giáo viên ra đề kiểm tra, đề thi ở khối lớp dạy.

·      100% giáo viên chấm chửa bài kiểm tra chu đáo, công bằng, đúng tiến độ.

·      100% giáo viên tham gia vào việc xét hạnh kiểm học sinh.

-       Các biện pháp:

6. Nhiệm vụ 6: Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên giỏi.

-  Các chỉ tiêu: Có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp Thành phố

- Các biện pháp:

·        Phân công giáo viên có trình độ chuyên môn và khả năng luyện học sinh giỏi để dạy.

·        Có kế hoạch giảng dạy cụ thể.

·        Chọn học sinh có năng lực học tập và yêu thích bộ môn.

·        Tổ trưởng chuyên môn kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các giáo viên bồi dưỡng đội tuyển.

·        Động viên tinh thần các giáo viên và học sinh tham gia đội tuyển.

IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Thời gian

Nội dung công việc

Chỉ tiêu/kết quả

Người phụ trách

Ghi chú

(điều chỉnh)

Từ 1/10 đến 3/3

Bồi dưỡng học sinh giỏi 12

5 giải

Cô Sương

 

Từ 20/10 đến 31/3

Bồi dưỡng học sinh giỏi Olimpic lớp 10

2 giải

Cô Khuyên, cô Huyền

 

Từ 1/11 đến 30/11

Soạn, dạy và báo cáo dạy học theo chủ đề, dự án “Địa Lý dân cư”

Các tiết học ở lớp 10

Cô Hằng, cô Vân Anh

 

Từ 25/10 đến 15/11

Thao giảng cụm

3 tiết giỏi

Cô Sương, cô Khuyên, cô Huyền

 

Từ 15/9 đến 31/10

Lên kế hoạch, tổ chức và báo cáo thực hiện các hoạt động ngoại khóa về “Biển Đảo trong trái tim ta”

100% học sinh tham gia

Cô Sương, cô Khuyên, cô Huyền

 

Từ 25/9 đến 15/11

Dự giờ thăm lớp, lên tiết tốt HKI

100% giáo viên

Cả tổ

 

Từ 31/12 – 5/1/2015

Báo cáo HKI

Đầy đủ

Cô Sương

 

Từ 1/1 - 10/2/2015

Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

2 tiết

Cô Hằng, cô Khuyên

 

Từ 1/1 - 10/3/2015

Dự giờ thăm lớp, lên tiết tốt HKII

100% giáo viên

Cả tổ

 

Từ 20/5 – 30//2015

Báo cáo HKII

Đầy đủ

Cô Sương

 

Từ tháng 4 – 50/5

Ôn thi cho học sinh 12

Học sinh đạt điểm cao

Cô Sương

 

V.                 NHỮNG ĐỀ XUẤT VỚI SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM

1.      Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học bước đầu thực hiện chỉ nên làm một tổ 1 tiết/năm (mỗi giáo viên làm 1 tiết/năm thì quá nhiều).

2.      Cần tổ chức tập huấn các phương pháp dạy học tích cực cho tất cả giáo viên học tập.

HIỆU TRƯỞNG

     

NGUYỄN THỐNG NHẤT

Tổ trưởng

 

DƯƠNG THỊ NGỌC


 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87