Chào mừng bạn đến với website THPT Trần Hưng Đạo
Thứ sáu, 11/9/2015, 0:0
Lượt đọc: 370

KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến CB-GV-CNV đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  /KH-THPT THĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2015

 

 

 

 KẾ HOẠCH

Tổ chức lấy ý kiến CB-GV-CNV đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

 

Thực hiện kế hoạch số 722/KH-GDĐT-PC ngày 19 tháng 03 năm 2015 của Sở GD&ĐT Tp.HCM về việc Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trong toàn ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh; trường THPT Trần Hưng Đạo xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến CB-GV-CNV đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi); Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi); Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 722/KH-GDĐT-PC ngày 19 tháng 03 năm 2015 của Sở GD&ĐT Tp.HCM.

- Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của CB-GV-CNV, tạo sự đồng thuận của CB-GV-CNV trong việc góp ý Bộ luật dân sự (sửa đổi);

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các bộ phận và đội CB-GV-CNV trong nhà trường đối với việc góp ý Bộ luật dân sự (sửa đổi).

2. Yêu cầu

- Bám sát nội dung Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 và Quyết định số 01/QĐ-TTg; Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 722/KH-GDĐT-PC ngày 19 tháng 03 năm 2015 của Sở GD&ĐT Tp.HCM.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân trong việc triển khai lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi);

Các bộ phận, cá nhân có trách nhiệm tuyên truyền, vận động CB-GV-CNV tham gia đóng góp ý kiến và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến đóng góp;  

- Bảo đảm sự lãnh đạo của Chi bộ, sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban lãnh đạo, đề cao trách nhiệm của người có thẩm quyền trong việc lấy ý kiến CB-GV-CNV về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi);

- Việc tổ chức lấy ý kiến CB-GV-CNV về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) phải được coi là một nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên tập trung chỉ đạo thực hiện.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN

1. Nội dung lấy ý kiến

- Lấy ý kiến về toàn bộ dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), gồm: Quy định chung; Quyền sở hữu và các vật quyền khác; Nghĩa vụ và hợp đồng; Thừa kế; Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài; Điều khoản thi hành; Kỹ thuật trình bày các quy định của Bộ luật dân sự. Trong đó, tập trung vào các vấn đề trọng tâm được xác định trong Phụ lục III kèm theo Kế hoạch số 722/KH-GDĐT-PC ngày 19 tháng 03 năm 2015 của Sở GD&ĐT Tp.HCM.;

Các bộ phận tổ chức lấy ý kiến về các nội dung được xác định; đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tập trung lấy ý kiến về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của trường, đơn vị mình và những vấn đề mà trường, đơn vị, ngành quan tâm hoặc về những nội dung liên quan trực tiếp đến đặc thù phát triển kinh tế - xã hội, phong tục, tập quán ở địa phương và những vấn đề mà địa phương quan tâm.

2. Hình thức lấy ý kiến

Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) được đăng tải toàn văn trên Báo Nhân dân, Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Bộ Tư pháp, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố; Trang thông tin điện tử của trường.

- Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) được lấy ý kiến thông qua các hình thức:

+ Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản; 

+ Tổ chức hội nghị cấp tổ;

+ Thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp; Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố, quận,…; thông qua Hội nghị phổ biến, hướng dẫn góp ý dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi); qua các phương tiện thông tin đại chúng;

+ Các hình thức phù hợp khác.

Các bộ phận tổ chức lấy ý kiến CB-GV-CNV trong đơn vị, sau đó gửi về bộ phận Pháp chế nhà trường để tổng hợp và báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Đối tượng lấy ý kiến

Toàn thể CB-GV-CNV trong đơn vị.

4. Thời gian lấy ý kiến

Thời gian lấy ý kiến CB-GV-CNV về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 20 tháng 03 năm 2015 và kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2015.

Sau thời hạn trên, các bộ phận, cá nhân tiếp tục đóng góp ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) thì gửi trực tiếp đến Bộ Tư pháp trước ngày 20 tháng 9 năm 2015 theo địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc qua hộp thư điện tử: boluatdansu@moj.gov.vn.

 5. Chế độ báo cáo

- Thực hiện báo cáo việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện về Phòng Pháp chế Sở GD&ĐT trước ngày 7 tháng 4 năm 2015.

Báo cáo kết quả lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) của các bộ phận, cá nhân phải dựa trên Đề cương báo cáo theo Phụ lục I của Kế hoạch số 722/KH-GDĐT-PC ngày 19 tháng 03 năm 2015 của Sở GD&ĐT Tp.HCM và gửi về Phòng Pháp chế Sở GD&ĐT trước ngày 10 tháng 04 năm 2015. 

      III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

    1. Cán bộ Pháp chế

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ phận, cá nhân về việc tổ chức lấy ý kiến dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi);

Tham mưu Lãnh đạo triển khai tổ chức phổ biến nội dung, cách thức lấy ý kiến về dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) trong toàn đơn vị;

- Tập hợp, tổng hợp kết quả lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) theo báo cáo kết quả lấy ý kiến của CB-GV-CNV; ý kiến của các CB-GV-CNV phải gửi trực tiếp bằng văn bản đến cán bộ pháp chế để tổng hợp.

2. Công đoàn trường phối hợp với cán bộ Pháp chế kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức lấy ý kiến theo quy định.

 3. Thủ trưởng các đơn vị

 - Phổ biến nội dung, cách thức lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trong cơ quan;

- Tổ chức lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) của CB-GV-CNV trong đơn vị mình theo hình thức hội nghị cấp tổ; 

 - Xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và gửi đến phòng Pháp chế của Sở GD để tổng hợp (theo Đề cương và Mẫu báo cáo theo phụ lục I gửi kèm Kế hoạch số 722/KH-GDĐT-PC ngày 19 tháng 03 năm 2015 của Sở GD&ĐT Tp.HCM).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trong nhà trường. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các bộ phận, cá nhân kịp thời báo cáo để hướng dẫn kịp thời./.  

 

Nơi nhận:

- Sở GD (p. Pháp chế)

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thống Nhất

 

 

 


 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163