Chào mừng bạn đến với website THPT Trần Hưng Đạo
Thứ sáu, 11/9/2015, 0:0
Lượt đọc: 601

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ TIẾNG ANH NĂM HỌC 2014-2015

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TỔ: TIẾNG ANH                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                       

                                                                              Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2014

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2014 – 2015

-          Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014 – 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM

-          Căn cứ vào phương hướng vào nhiệm vụ của trường THPT TRẦN HƯNG ĐẠO           

-          Tổ Tiếng Anh xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2014 – 2015 như sau:

I.                   ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1.      Bối cảnh năm học:

Năm học 2014 – 2015 diễn ra trong bối cảnh đất nước đang thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI,năm học đầu tiên triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 - Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết 33-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 9 - Khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, mở ra triển vọng mới, thời cơ mới cho đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là năm học thứ 10 của sự nghiệp xây dựng và phát triển trường THPT Trần Hưng Đạo. Với chủ đề năm học là: Xây dựng trường học tiên tiến,hiện đại; thực sự là một trung tâm văn hóa, giáo dục. Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hóa; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống

- Phương hướng nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của Sở Giáo dục và đào tạo:” Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; chuyển quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, thực hiện những giải pháp đột phá và những giải pháp lâu dài nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

2.      Thuận lợi

- Các thầy giáo cô giáo đều ở gần trường, thuận lợi về mặt đi lại.

- Hầu hết đều có bằng A vi tính trở lên nên có nhiều thuận lợi cho việc soạn giảng và dạy giáo án điện tử.

- Các thầy cô giáo nhiệt tình, tận tâm, yêu nghề và gắn bó với học sinh.

- Tất cả các thầy cô luôn quan tâm đến việc đổi mới phương pháp dạy học, đã và sẽ cố gắng đổi mới  

   phương pháp dạy học.

- Ban lãnh đạo nhà trường luôn luôn hỗ trợ, giúp đõ, đầu tư trang bị phương tiện dạy học phù hợp với yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy.

3.      Khó khăn

- Nhân sự tổ chưa thật sự ổn định và một số thầy cô đặc biệt là giáo viên trẻ luôn cần bồi dưỡng và hỗ trợ.

- Học sinh tuy điểm đầu vào khá cao nhưng sức học chưa đồng đều, một bộ phận còn lười, chưa chủ động trong học tập gây không ít khó khăn cho giáo viện.

- Sĩ số học sinh trong từng lớp còn đông hơn qui định, gây khó khăn cho việc cá thể hóa giáo dục và giảng dạy theo hướng tích cực.

- Một số phụ huynh học sinh do sinh kế chưa quan tâm đúng mức đến việc giáo dục con cái hoặc chưa phối hợp chặt chẽ với nhà trường.

-  Một số giáo viên phải tham gia lớp bồi dưỡng tiếng Anh một tuần 2 buổi nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc giảng dạy.

II.                 CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC

1.Tiếp tục chủ động , tích cực đổi mới toàn diện nhà trường về công tác quản lý, năng lực đội ngũ sư phạm, thiết chế nhà trường. Củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên công nhân viên đủ số lượng, đồng bộ về chất lượng, quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ/nhóm chuyên môn .Giữ vững truyền thống đoàn kết, gắn bó với trường, hết lòng vì học sinh, vì nhân dân, vì nhà trường.

2.Tổ chức giảng dạy đầy đủ có chất lượng các môn học và các hoạt động giáo dục. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản. Tích cực chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện đề án phổ cập ngoại ngữ cho học sinh giai đoạn 2011-2015.

   3.Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy và học. Đổi mới nội dung dạy và học môn Tin học theo hướng hiện đại, thiết thực và có định hướng trên nền mã nguồn mở. Triển khai chương trình Tin học ứng dụng theo mô đun kiến thức. Quy định chuẩn kiến thức về CNTT đối với giáo viên, sinh viên và học sinh.

4.Tiếp tục tăng cường đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hànhpháp luật. Tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh.

        5. Phối hợp làm tốt công tác kiểm tra, đảm bảo việc chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn (thi, kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh, xét duyệt lưu ban lên lớp, khen thưởng và kỷ luật…).

        6.Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên giỏi.

        7.Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tranh thủ sự lãnh đạo quan tâm của Quận ủy Gò Vấp, sự chỉ đạo của Sở giáo dục - Đào tạo thành phố. Thu hút các nguồn lực để xây dựng nhà trường hiệu quả.

III.               CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1.      Nhiệm vụ 1: Công tác chính trị tư tưởng và xây dựng môi trường sư phạm

- Xây dựng tổ đoàn kết vững, quan hệ tốt với đồng nghiệp.

- Quán triệt đường lối chính sách của Đảng, nhà nước, của ngành, của xã hội.

- Thực hiện tốt các quy định đối với giáo viên

- Tham gia nhiệt tình các cuộc vận động của trường, của ngành, của xã hội

- Chủ động phối hợp với cha mẹ học sinh, chính quyền, đoàn thể tại địa phương đảm bảo học sinh "an toàn đến trường". Xây dựng và giáo dục các quy tắc ứng xử văn hóa, văn minh, tăng cường giáo dục kỷ luật tích cực. Tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, bài trừ và ngăn chặn kịp thời các hành vi đối xử không thân thiện trong nhà trường.

 

-  Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% giaó viên tham gia cuộc vận động lớn trong toàn ngành “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực” của Bộ GDĐT; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Hai không"

- 100% giaó viên tham gia tốt các đợt bồi dưỡng tư tưởng- chính trị của trường.

Biện pháp thực hiện:

- Tham gia tốt các đợt bồi dưỡng tư tưởng- chính trị của trường

- Vận động các thầy cô giáo tìm hiểu và thực hiện tốt pháp luật

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả và sáng tạo các cuộc vận động lớn trong toàn ngành “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực” của Bộ GDĐT; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Hai không". Gắn việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua của nhà trường; nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng dạy học và giáo dục học sinh.

2.      Nhiệm vụ 2: Công tác chuyên môn

- Thực hiện tốt các đổi mới chương trình. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm: phát huy sự chủ động tích cực của học sinh, cá thể hóa trong quá trong giàng dạy.

- Khuyến khích, hướng dẫn học sinh phương pháp tự học.

- Thực hiện nghiêm túc, sáng tạo và tích cực chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập theo

   hướng tích cực, tránh lối dạy thụ động đọc chép 1 chiều.

- Tập trung cao trong công tác chuyên môn đặc biệt ở khối 10 và khối 12.

- Phụ đạo học sinh yếu khối 10 và 12.

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng các chế độ báo cáo, sổ sách.

- Thực hiện đầy đủ qui chế chuyên môn.

- Có trách nhiệm trong việc soạn giảng dạy, ra đề kiểm tra và chấm tra bài.

- Hoàn thành các chỉ tiêu chuyên môn.

- Tăng cường vận dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

- Đảm bảo thực hiện đủ và đúng phân phối chương trình phù hợp với bộ môn và tình hình nhà trường.

-  Chỉ tiêu phấn đấu:

- Ngày giờ công                                                          : 95%

- Thao giảng cụm                                                        : 1 tiết/năm

- Sử dụng PowerPoint để giảng dạy                           : 2 giáo án/ giáo viên/ HK

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở                                         : Cô Thùy Dương, cô Khanh,  

                                                                                       thầy Quế

- Dự giờ                                                                      : 4 tiết/ giáo viên/ học kỳ

- Giáo viên giỏi cấp trường                                         : 5

- Lao động giỏi                                                            : 100%

- Tham dự bồi dưỡng thường xuyên                          : 100%

- Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng                                      : 98% trong đó có 60% đạt khá – giỏi

- Tỉ lệ học sinh thi tốt nghiệp                                      : vượt chỉ tiêu chung của thành phố

- Hoàn thành tốt thanh tra giáo viên:

                                                                                     : Cô Hoàng Nhị Hà

                                                                                       Cô Nguyễn Thị Khanh

- Danh hiệu tổ: Tổ lao động xuất sắc

- Biện pháp thực hiện:

- Đảm bảo ngày giờ công. Nghỉ dạy có xin phép, có kế hoạch dạy bù, dạy thay.

- Đảm bảo lên lớp có giáo án và kế hoạch công tác rõ ràng cụ thể.

- Sử dụng PowerPoint hỗ trợ thiết kế giáo án điện tử và các trang thiết bị khác để tiết học thêm sinh động

- Họp tổ 2 lần 1 tháng để bàn về chuyên môn.

- Động viên các thầy cô giáo tăng cường dự giờ đồng nghiệp và rút kinh nghiệm lẫn nhau.

- Có kế hoach phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Theo dõi sát các thông báo của trường, của tổ để thực hiện đầy đủ, đúng hạng các yêu cầu của trường

   của tổ.

- Tăng cường hoạt động của nhóm chuyên môn.

- 100% giáo viên thực hiện tiết dạy tích cực ở tất cả các lớp được phân công giảng dạy.

- Tất cả giáo viên có ý thức tự học, tự rèn luyện vươn lên, giữ vững truyền thống đoàn kết, gắn bó với trường, hết lòng vì học sinh .

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng tích cực, đạt chuẩn, hiện đại, phấn đấu tạo ra sự khác biệt của nhà trường.

- Tiếp tục hoàn chỉnh chiến lược phát triển trường trong 5 năm, 10 năm. Thực hiện công tác kiểm định chất lượng đánh giá ngoài theo quy định.

- Tham gia đầy đủ các buổi học bồi dưỡng tiếng Anh theo qui định của Sở.

Nhiệm vụ 3: Về tổ chức các hoạt động ngoại khoá và các phong trào

- Đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống. Tiếp tục nâng cao hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp nhất là lồng ghép các nội dung giáo dục thông qua tất cả các hoạt động chính khóa, ngoại khóa. Chú trọng giáo dục giá trị sống cho học sinh

STT

Nội dung

Tháng thực hiên

1

_ Chương trình ngoại khóa Quiz Show cho học sinh khối 11.

3

- Tổ chức ngoại khóa cho học sinh: K12 đi Đà Lạt, K11 đi Phan Thiết, K10 đi Bến Tre

Nhiệm vụ 4: Công tác tổ chức, nhân sự, dào tạo bồi dưỡng giáo viên.

-  Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% giáo viên ham gia đầy đủ các lớp tập huấn của sở về chuyên môn, dự giờ các tiết thao giảng trường bạn để học hỏi nâng cao tay nghề.

- 100% giáo viên có Bằng B vi tính.

 

- Biện pháp thực hiện:

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn của sở về chuyên môn, dự giờ các tiết thao giảng trường bạn để học hỏi nâng cao tay nghề.

- Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao tay nghề giáo viên bằng nhiều hình thức trong đó coi trọng hoạt động nhóm của tổ chuyên môn, việc tự học tự phấn đấu vươn lên có bằng cấp, có kết quả cụ thể trong giảng dạy và giáo dục.

- Triển khai sâu rộng hơn cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.Khen thưởng giáo viên giỏi, giáo viên có thành tích và kiên quyết xử lý giáo viên vi phạm về đạo đức nhà giáo, làm tổn thương thanh danh nhà trường và đội ngũ sư phạm

- Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý chặt chẽ đội ngũ, nâng cao tính khoa học, hiện đại, chính xác, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhân sự.

IV.             LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

 

Thời gian

Nội dung công việc

Chỉ tiêu/kết quả

Người phụ trách

Ghi chú

(điều chỉnh)

Tháng 10/2014-thang 3/2015 

-  Bồi dưỡng học sinh giỏi12

 - Đạt 4-5 giải ba cấp thành phố

- Lê Huyền Thùy Dương

- Nguyễn Thị Khanh

 

Tháng 10/2014-thang 4/2015 

- Bồi dưỡng học sinh thi Olympic 10

-  Đạt 1 HCB

- Hoàng Nhị Hà

- Nguyễn Tấn Quế

 

 Tháng 3/2015

- Chương trình Quizshow

- toàn bộ hs 11 tham gia, tổ chức ờ sân trường

_ Toàn bộ gv của tổ Anh

 
         

V.                NHỮNG ĐỀ XUẤT

Phê duyệt của Hiệu trưởng                                                             Tổ trưởng

                                                                                                                      Lê Huyền Thùy Dương           

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87