Chào mừng bạn đến với website THPT Trần Hưng Đạo
Thứ hai, 12/10/2015, 0:0
Lượt đọc: 337

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2015-2016

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO                                                                    Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 ¯—                                                                 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2015 – 2016

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, VỊ TRÍ NĂM HỌC:

Năm học 2015 – 2016 diễn ra trong bối cảnh đất nước đang thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, là năm học đầu tiên triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 - Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết 33-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 9 - Khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, mở ra triển vọng mới, thời cơ mới cho đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là năm học thứ 11 của sự nghiệp xây dựng và phát triển trường THPT Trần Hưng Đạo. Với chủ đề năm học là: Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại; thực sự là một trung tâm văn hóa, giáo dục. Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hóa; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống

 

Ghi chú: Xem nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87