Chào mừng bạn đến với website THPT Trần Hưng Đạo
Thứ sáu, 11/9/2015, 0:0
Lượt đọc: 421

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  /BC-THPT THĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2015

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)

 

Thực hiện kế hoạch số 722/KH-GDĐT-PC ngày 19 tháng 03 năm 2015 của Sở GD&ĐT Tp.HCM về việc Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trong toàn ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh; sau khi triển khai việc lấy ý kiến ở từng tổ bộ môn, trường THPT Trần Hưng Đạo báo cáo tổng hợp kết quả việc lấy ý kiến như sau:

 

I. Quá trình tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

1. Công tác tổ chức lấy ý kiến

BCH Công đoàn đã xây dựng kế hoạchlấy ý kiến tham gia Dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi) và triển khai đến từng tổ công đoàn từ 20/3 – 31/3/2015.

2. Các hình thức tổ chức lấy ý kiến

Tổ chức hội nghị cấp tổ.

3. Các đối tượng được lấy ý kiến

Toàn thể cán bộ, giáo viên và công nhân viên nhà trường.

4. Các đối tượng đóng góp ý kiến và được tổng hợp vào Báo cáo

          Các cán bộ, giáo viên và công nhân viên nhà trường.

II. Đánh giá chung đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

1. Ưu điểm

- Dự thảo Bộ luật Dân (sửa đổi) sự phù hợp với các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng;

- Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) phù hợp với Hiến pháp, các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

- Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) đã đưa ra được những giải quyết tốt hơn đối với những vấn đề bất cập, tồn tại của thực tiễn đặt ra trong quá trình thi hành Bộ luật dân sự hiện hành;

- Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) có tính dự báo và ổn định lâu dài hơn.

2. Nhược điểm

Còn nhiều loại ý kiến chưa thống nhất đối với một số điều khoản của Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) như về mặt thuật ngữ (sử dụng nhiều từ Hán-Việt), thời hiệu thừa kế, phạm vi áp dụng...

III. Ý kiến cụ thể về nội dung của Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

1. Về các quy định cụ thể của Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

a) Tham gia ý kiến vào toàn bộ Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Tổ Tin học – CN đề nghị sửa đổi như sau:

Điều 34. Quyền được khai sinh, khai tử

Dự thảo: 3. Trẻ sơ sinh, nếu chết sau khi sinh thì phải được khai sinh và khai tử;nếu chết trước khi sinh hoặc sinh ra mà chết ngay thì không phải khai sinh và khai tử.

Điều chỉnh: 3. Trẻ sơ sinh, nếu chết sau khi sinh thì vẫn phải được khai sinh và khai tử; (Thầy Phạm Quốc Mạnh)

Điều 40. Quyền xác định lại giới tính

Dự thảo: 3. Việc xác định lại giới tính được thực hiện theo quy định của luật     

Phương án 1: Nhà nước không thừa nhận việc chuyển giới. Phương án 2: Trong trường hợp đặc biệt, Việc chuyển giới phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định của luật.

Điều chỉnh: Việc xác định lại giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Việc chuyển giới phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định của luật

Điều 182. Thời điểm xác lập quyền sở hữu, các vật quyền khác và hiệu lực đối với người thứ ba

Dự thảo: 3. Trường hợp luật quy định việc chuyển giao vật phải được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền thì thời điểm xác lập quyền sở hữu và vật quyền khác có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký.

Điều chỉnh: Trường hợp luật quy định việc chuyển giao vật phải được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền: Đối với bất động sản, thời điểm xác lập quyền sở hữu và vật quyền khác được tính từ thời điểm hợp đồng chuyển quyền được công chứng; Đốivới động sản, thời điểm xác lập quyền sở hữu và vật quyền khác được tính từ thời điểm đăng ký

Điều 523. Quyền về chuyển quyền sử dụng đất

Dự thảo: Người sử dụng đất có quyền thỏa thuận với chủ thể khác về việc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất và các quyền sử dụng đất khác theo quy định của Luật đất đai.

Điều chỉnh:  Người sử dụng đất hợp pháp có quyền thỏa thuận với chủ thể khác về việc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai.

Điều 646. Thời hiệu thừa kế

Dự thảo: 1. Thời hạn yêu cầu Tòa án giải quyết việc thừa kế là ba mươi năm đối với bất động sản, mười năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó.

Điều chỉnh: 1. Thời hạn yêu cầu Tòa án giải quyết việc thừa kế là 20 mươi năm đối với bất động sản, mười năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người đang quản lý di sản đó. (Thầy Phan Quang Thịnh )

Điều 656. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng

Dự thảo: Người lập di chúc phải tự tay viết, ký vào bản di chúc.

Điều chỉnh:  Người lập di chúc phải tự tay viết, hoặc đánh máy, ký, viết rõ họ tên hoặc điểm chỉ vào bản di chúc. Trường hợp bản di chúc gồm nhiều trang phải đánh số trang, ký hoặc điểm chỉ ở từng trang, ký và viết rõ họ tên ở trang cuối bản di chúc.

 

Tổ Hóa học đề nghị sửa đổi như sau:

Điều 40. Quyền xác định lại giới tính

Dự thảo: 3. Việc xác định lại giới tính được thực hiện theo quy định của luật     

Phương án 1: Nhà nước không thừa nhận việc chuyển giới. Phương án 2: Trong trường hợp đặc biệt, Việc chuyển giới phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định của luật.

Điều chỉnh: Trong trường hợp đặc biệt, việc chuyển giới phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định của luật.

 

Tổ Ngữ văn đề nghị sửa đổi như sau:

Điều 40. Quyền xác định lại giới tính

Dự thảo: 3. Việc xác định lại giới tính được thực hiện theo quy định của luật.

Phương án 1: Nhà nước không thừa nhận việc chuyển giới. Phương án 2: Trong trường hợp đặc biệt, Việc chuyển giới phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định của luật.

Điều chỉnh:3. Việc xác định lại giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Việc chuyển giới phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định của luật.

Điều 656. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng

Dự thảo: Người lập di chúc phải tự tay viết, ký vào bản di chúc.

Điều chỉnh:Người lập di chúc phải tự tay viết, hoặc đánh máy, ký, viết rõ họ tên hoặc điểm chỉ vào bản di chúc. Trường hợp bản di chúc gồm nhiều trang phải đánh số trang, ký hoặc điểm chỉ ở từng trang, ký và viết rõ họ tên ở trang cuối bản di chúc.

Tổ Lịch sử đề nghị sửa đổi như sau:

Điều 646. Thời hiệu thừa kế

Đối với động sản thời gian thực hiện thừa kế không hợp lí

 

Tổ Anh văn đề nghị sửa đổi như sau:

Điều 30. Quyền kết hôn

Dự thảo: Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình có quyền tự do kết hôn.

Điều chỉnh:Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình có quyền tự do kết hôn. Cần có quy định chặt chẽ hơn vì một số nơi vẫn cho con cái kết hôn khi không đủ năng lực trí tuệ hay chưa đủ tuổi để kết hôn. (Thầy Trần Gia Phát)

Điều 34. Quyền được khai sinh, khai tử

Dự thảo: 3. Trẻ sơ sinh, nếu chết sau khi sinh thì phải được khai sinh và khai tử; nếu chết trước khi sinh hoặc sinh ra mà chết ngay thì không phải khai sinh và khai tử.

Điều chỉnh: 3. Trẻ sơ sinh, nếu chết sau khi sinh thì phải được khai sinh và khai tử; nếu chết trước khi sinh hoặc chết trong vong 24 giờ hay trong vong 48 gio sau khi sinh thì không phải khai sinh và khai tử.  (Thầy Trần Gia Phát, thầy Ngô Kim Hòa)

Điều 40. Quyền xác định lại giới tính

Dự thảo: 3. Việc xác định lại giới tính được thực hiện theo quy định của luật. 4. Phương án 1: Nhà nước không thừa nhận việc chuyển giới. Phương án 2: Trong trường hợp đặc biệt, Việc chuyển giới phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định của luật.

Điều chỉnh:3. Việc xác định lại giới tính được thực hiện theo quy định của luật.

Trong trường hợp đặc biệt, Việc chuyển giới phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định của luật. Thế giới đã có nhiều thay đổi và thoáng hơn trong việc thừa nhận giới tính thật thì Việt Nam cũng cần có sự thay đổi thoáng hơn về vấn đề này. (Thầy Nguyễn Tấn Quế, cô Hồ Thị Ánh Loan, cô Lê Huyền Thùy Dương)

Điều 63. Trách nhiệm của người thân thích không phải là người giám hộ

Dự thảo: Trong trường hợp người được giám hộ còn người thân thích thì những người thân thích phải thực hiện nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, nuôi dưỡng và giúp đỡ người được giám hộ theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình.

Điều chỉnh:Trong trường hợp người được giám hộ còn người thân thích thì những người thân thích phải thực hiện nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, nuôi dưỡng và giúp đỡ người được giám hộ theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình. Người thân thích hay họ hàng được giám hộ theo đúng yêu cầu của luật định, không được lạm dụng quyền giám hộ để xâm phạm đến người được giám hộ.(thầy Ngô Kim Hòa)

Điều 182. Thời điểm xác lập quyền sở hữu, các vật quyền khác và hiệu lực đối kháng với người thứ ba

Dự thảo: 3. Trường hợp luật quy định việc chuyển giao vật phải được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền thì thời điểm xác lập quyền sở hữu và vật quyền khác có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký.

Điều chỉnh:Trường hợp luật quy định việc chuyển giao vật phải được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền: Đối với bất động sản, thời điểm xác lập quyền sở hữu và vật quyền khác được tính từ thời điểm hợp đồng chuyển quyền được công chứng; Đối với tai sản khac, thời điểm xác lập quyền sở hữu và vật quyền khác được tính từ thời điểm đăng ký hoặc được công chứng. (Cô Nguyễn Thị Khanh, cô Ngô Kim Ngọc Nga)

Điều 208. Quyền chiếm hữu của người được giao vật thông qua hành vi pháp lý về chuyển quyền chiếm hữu, chuyển quyền sử dụng

Dự thảo:  Người được giao tài sản có quyền sử dụng tài sản được giao, được chuyển quyền chiếm hữu, sử dụng tài sản đó cho người khác, nếu được chủ sở hữu đồng ý.

Điều chỉnh: Người được giao tài sản có quyền sử dụng tài sản được giao, được chuyển quyền chiếm hữu, sử dụng tài sản đó cho người khác, nếu được chủ sở hữu đồng ý.  Cần phải có biên bản xác nhận được quyền chiếm hữu hay sử dụng tài sản mà chủ sở hữu đồng ý.(cô Ngô Kim Ngọc Nga)

Điều 253. Xác lập quyền sở hữu đối với vật do người khác đánh rơi, bỏ quên

Dự thảo: Người nhặt được vật do người khác đánh rơi hoặc bỏ quên mà biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại vật cho người đó; nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc công an cơ sở gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.

Điều chỉnh: Người nhặt được vật do người khác đánh rơi hoặc bỏ quên mà biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại vật cho người đó; nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc công an cơ sở gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại. Hiện nay khi nhiều người nhặt được vật rơi thường không có khuynh hướng trả lại nên cần có quy định chặt chẽ hơn trong vấn đề này (cô Nguyễn Thị Kim Thanh)

Điều 523. Quyền về chuyển quyền sử dụng đất

Dự thảo: Người sử dụng đất có quyền thỏa thuận với chủ thể khác về việc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất và các quyền sử dụng đất khác theo quy định của Luật đất đai.

Điều chỉnh: Người sử dụng đất hợp pháp có quyền thỏa thuận với chủ thể khác về việc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai.  (Cô Nguyễn Thị Khanh, thầy Nguyễn Tấn Quế)

Điều 646. Thời hiệu thừa kế

Dự thảo: 1. Thời hạn yêu cầu Tòa án giải quyết việc thừa kế là ba mươi năm đối với bất động sản, mười năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó.

Điều chỉnh:1. Thời hạn yêu cầu Tòa án giải quyết việc thừa kế là ba mươi năm đối với bất động sản, mười năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì 12 nam sau di sản thuộc về người đang quản lý di sản đó. (cô Hồ Thị Ánh Loan, cô Nguyễn Thị Kim Thanh)

Điều 656. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng

Dự thảo: Người lập di chúc phải tự tay viết, ký vào bản di chúc.

Điều chỉnh:Người lập di chúc phải tự tay viết, hoặc đánh máy, ký, viết rõ họ tên hoặc điểm chỉ vào bản di chúc. Trường hợp bản di chúc gồm nhiều trang phải đánh số trang, ký hoặc điểm chỉ ở từng trang, ký và viết rõ họ tên ở trang cuối bản di chúc. Cần có thêm sự chứng kiến của luật sư hay có công chứng để xác nhận đây đúng là bản di chúc của người được lập di chúc vì hiện nay nhiều trường hợp lập di chúc giả. (cô Lê Thị Thu Hằng, cô Lê Huyền Thùy Dương)

 

Tổ Sinh học đề nghị sửa đổi như sau:

Điều 40. Quyền xác định lại giới tính

Dự thảo: 3. Việc xác định lại giới tính được thực hiện theo quy định của luật. 4. Phương án 1: Nhà nước không thừa nhận việc chuyển giới. Phương án 2: Trong trường hợp đặc biệt, Việc chuyển giới phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định của luật.

Điều chỉnh:Việc xác định lại giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Nhà nước nên thừa nhận việc chuyển giới. Việc chuyển giới phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định của luật.

Điều 523. Quyền về chuyển quyền sử dụng đất

Dự thảo: Người sử dụng đất có quyền thỏa thuận với chủ thể khác về việc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất và các quyền sử dụng đất khác theo quy định của Luật đất đai.

Điều chỉnh:Người sử dụng đất hợp pháp có quyền thỏa thuận với chủ thể khác về việc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai.               

Điều 646. Thời hiệu thừa kế

Dự thảo: 1. Thời hạn yêu cầu Tòa án giải quyết việc thừa kế là ba mươi năm đối với bất động sản, mười năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó.

Điều chỉnh: Thời hạn yêu cầu Tòa án giải quyết việc thừa kế là ba mươi năm đối với bất động sản, mười năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người đang quản lý di sản đó.

 

Các tổ còn lại thống nhất với các chương, điều, khoản trong Dự thảo.

 

b) Tham gia ý kiến sâu về những vấn đề trọng tâm được xác định tại Phụ lục III của Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) được ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ

          Đồng ý với các chương, điều, khoảntrong dự thảo.

 

2. Về kỹ thuật lập pháp

- Bố cục và kết cấu, vị trí của các chương, điều, khoản của Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) hợp lý;

- Ngôn ngữ diễn đạt và kỹ thuật xây dựng của các quy định của Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) tường minh nhưng cần hạn chế các từ Hán-Việt không cần thiết, ví dụ: quyền nhân thân à quyền con người.

 

Trên đây là báo cáo kết quả đóng góp ý kiến cho Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) của trường THPT Trần Hưng Đạo.

 

Nơi nhận:

- Sở GD (p. Pháp chế)

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thống Nhất

 


 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163