Chào mừng bạn đến với website THPT Trần Hưng Đạo
Thứ ba, 8/9/2015, 0:0
Lượt đọc: 321

MẪU BIÊN BẢN THANH TRA THI

 QUÝ THẦY CÔ BẦM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI FILE VỀ MÁY TÍNH : TẢI VỀ

BIÊN BẢN THANH TRA THI

Buổi: ..................       Ngày           tháng          năm 2010              Khóa: ............./................/………..

Họ tên cán bộ thanh tra: 1- .......................................................2- .....................................................

Môn thi:............................................./............................................../……………………………….

Cán bộ coi thi

Cán bộ coi thi

1

   

9

   

2

   

10

   

3

   

11

   

4

   

12

   

5

   

13

   

6

   

14

   

7

   

16

   

8

   

17

   

NỘI DUNG THANH TRA

TT

Nội dung (*)

Giảng đường thi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

1

CBCT đổi người KHÔNG báo cáo

                               

2

CBCT đến muộn

                               

3

CBCT vắng mặt

                               

4

CBCT nhận đề thi KHÔNG đúng giờ

                               

5

CBCT KHÔNG kiểm tra thẻ SV/HV

                               

6

CBCT mở, phát đề thi KHÔNG đúng giờ qui định

                               

7

Đánh số báo danh, bố trí khoảng cách SV KHÔNG hợp lý

                               

8

SV mang ĐTDĐ vào phòng thi

                               

9

SV mang tài liệu vào phòng thi

                               

10

SV vi phạm nội qui thi ở hình thức khác

                               

11

KHÔNG thông báo họ tên CBCT, thời gian thi lên bảng

                               

12

CBCT ở vị trí KHÔNG đúng qui định

                               

13

CBCT làm việc riêng/sử dụng ĐTDĐ trong khi coi thi

                               

14

Bài thi KHÔNG đủ chữ ký của 2 CBCT

                               

15

CBCT KHÔNG ký tên vào giấy nháp

                               

16

Thu bài thi KHÔNG đúng qui định

                               

17

Niêm phong bài thi KHÔNG đúng qui định

                               

(*) Ghi rõ họ tên, địa điểm, hình thức vi phạm của CBCT / người dự thi:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 Xác nhận của Ban thanh tra                                             Cán bộ thanh tra

1-................................................................

2-................................................................

 
 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87